1.  Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Nfcpood.ee(edaspidi e-pood) omanik Vallaro OÜ vahel www.nfcpood.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Vallaro OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

1.3 Vallaro OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides kaesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning taiendama. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja taiendustest teatatakse interneti lehekulje www.nfcpood.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning taiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti lehekuljel www.nfcpood.ee Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Teie ja Vallaro OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nahtud teisiti.

2.  Hinnad
2.1. E-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 satestatule. 

2.2. Kõigile hindadele lisandub käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 
3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“. 

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jatkamiseks klikkige lingile „Kassasse”. Teid suunatakse tellija andmete lehekuljele. 

3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõoutavad andmed ja lisaks  valige saatmise viis ja

3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekulgedel olevate lahtrite taitmisel tahelepanelik, sest selle informatsiooni tapsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. 

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu joustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Vallaro OÜ arvelduskontole.

 4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise lehekuljel endale meelepärane makseviis. 

4.2. Toodete eest saate tasuda: 
1) Internetipanga kaudu. (Swedbank, SEB pangalingi kaudu). 
 
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 paeva jooksul ostusummat tasunud.

 5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud transpordi kanali kaudu.

5.2. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 paeva. 
  
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses maaratud tarnetahtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Vallaro OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpaeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tuhistada (vt tapsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Palun jalgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust valtimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Vallaro OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 

6. Tellimuse tühistamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tuhistada, saates e-Kauplus.ee e-poe elektroonposti aadressile info@vallaro.eu vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga

7. Garantii
7.1. Vallaro OÜ vastutab seadmete(kehtib ainult seadmetele) nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 6 kuu jooksul arvates seadmete Teile üleandmisest.

2. Vallaro OÜ ei vastuta: 
1) Teie süül seadme halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud seadme mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Seadme normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. 

7.3. Seadme nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta seadme vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav seade Vallaro OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava seadme tagastamise korral kantakse seadme eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 paeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja seadme tagastamise soovi kohta teate saamisest. 

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

7.6 Märgistele ja kaartidele garantii ei kehti, kõik tooted on eelnevalt kontrollitud

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Vallaro  OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Vallaro OÜ ees teisele poolele kaesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

8.2. Vallaro OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vallaro OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vallaro OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Vallaro OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kruptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Vallaro OÜ-l puudub neile juurdepaas. 

9.2. Kaesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 

9.3. Teie ja Vallaro OÜ vahel seoses  e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse labiraakimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus poorduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Vallaro OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 Nfcpood.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 2 EUR-i maksev toode on järsku müügis 0.2 EUR-iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib nfcpood.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul nfcpood.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse e-maili teel info@vallaro.eu